Nájemní podmínky

Fyzická osoba

Pro zapůjčení zařízení fyzickou osobou požadujeme:

 • platný občanský průkaz pro občany ČR
 • kauci v hotovosti dle ceníku nebo dohody

Právnická osoba

Pro zapůjčení zařízení právnickou osobou požadujeme:

 • občanský průkaz osoby která si vypůjčuje zařízení
 • předložení originálního výpisu z obchodního rejstříku
 • předložení originálního živnostenského listu
 • složení kauce dle ceníku nebo dohody

Cizí státní příslušník

Pro zapůjčení zařízení jako cizí státní příslušník požadujeme:

 • pas s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR (pro občany Slovenské republiky  akceptujeme Slovenskou OP)
 • kauci v hotovosti v plné výši pořizovací hodnoty věci

Při nesplnění podmínek

Pokud nesplňujete uvedené podmínky požadujeme vždy kauci až do výše pořizovací ceny zařízení.

Doba nájmu

Doba pronájmu počíná hodinou výpůjčky. Její platnost je 24 hodin + je přidána 1 hodina zdarma na dopravu. Při překročení této doby se automaticky načítá další 24-hodinová sazba.

Doba pronájmu je stanovena při výpůjčce. Tuto dobu lze telefonicky prodloužit nebo stroj vrátit dříve než bylo sjednáno při výpůjčce. Nájemce uhradí nájemné za předem sjednanou dobu ve smlouvě, případně doplatí dobu pronájmu.

U cen uvedených v ceníku t.j. 1 den , 2-6 dní a 10 dní a více se rozumí cena pronájmu za 24 hod. Cena na víkend  je od pátku 12:00 do pondělí 9:00.

Čtyřhodinovou sazbou se rozumí cena pronájmu na max. 4 hodiny od chvíle půjčení v rozmezí otvírací doby (pouze u a v ceníku označených vybraných věcí)

Provozní řád

Článek I. – Účel, platnost a účinnost nájemní smlouvy:

 •  Účelem smlouvy o pronájmu zboží je umožnit právnické či fyzické osobě (dále jen nájemce) za   úplatu dočasné užívání movité věci, která je ve vlastnictví pronajímatele. 
 • Smlouva o pronájmu zboží nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
 •  Smlouva o pronájmu zboží nabývá účinnosti dnem předání předmětu nájmu do užívání nájemci.
  Článek II. – Nájemné, záloha, kauce
 •  Nájemce je povinen zaplatit nájemné sjednané ve smlouvě o pronájmu zboží. Výše nájemného se určí tak, že výše nájemného sjednaného za jeden den nájmu se vynásobí celkovým počtem dnů trvání nájemního vztahu. Předpokládané nájemné se platí předem při podpisu smlouvy.
 • Nájemce je povinen složit při převzetí předmětu nájmu do svého užívání vratnou kauci, jejíž výše je závislá na předmětu věcí poskytnuté nájemci do dočasného užívání. Nájemce je povinen poskytnout tuto kauci pronajímateli při podpisu smlouvy pro případ zničení, ztráty či poškození pronajaté věci. V případě vzniku nároku na náhradu škody je pronajímatel oprávněn si tuto kauci započíst na náhradu škody a nájemce s tímto ujednáním bez výhrad souhlasí.
 • Závěrečné vyúčtování nájemného je pronajímatel povinen nájemci vystavit při ukončení nájemního vztahu a při vrácení pronajaté věci, přičemž se přihlíží k případným ztrátám, poškozením a zničením pronajaté věci. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli vyúčtované nájemné ihned po jeho vyúčtování.

Článek III.  – Práva a povinnosti smluvních stran

 •  Předmět nájmu uvedený ve smlouvě o pronájmu zboží je nájemci předáván ve stavu, který je oběma smluvním stranám znám a který odpovídá jeho stáří a údržbě při obvyklém užívání.
 • Nájemce je oprávněn užívat movitou věc řádně, v souladu s účelem, který byl určen smlouvou a chránit ji před poškozením či zničením, tzn. je povinen zajišťovat v celém rozsahu jeho běžnou údržbu.
 •  Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon užívacích práv nájemcem po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu.
 •  Nájemce se zavazuje bez zbytečného odkladu hlásit pronajímateli potřebu oprav či rozsáhlejší údržby, jinak odpovídá za škodu, která by pronajímateli nesplněním této povinnosti vznikla. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání pronajaté věci v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování věci. Opravy či údržba se vždy provádí na provozovně pronajímatele. Náklady na jakoukoli přepravu půjčené věci nese vždy výhradně nájemce.
 • Nájemce je povinen hradit náklady spojené s udržováním a provozem předmětu nájmu.
 •  Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení věci je nájemce povinen ohlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu.
 • Nájemce není oprávněn přenechat pronajatou věc do podnájmu třetím osobám. Porušení této povinnosti nájemcem zakládá právo pronajímatele od nájemní smlouvy odstoupit a ponechat si přijatou zálohu na nájemném jako smluvní pokutu za porušení smlouvy.
 •  Provede-li nájemce změny na věci bez souhlasu pronajímatele, je povinen po skončení nájmu uvést věc na své náklady do původního stavu. Hrozí-li v důsledku prováděných změn na věci pronajímateli značná škoda, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
  Článek IV.  – Vady na předmětu nájmu
 • Má-li věc, která byla pronajata, vady, pro které ji nelze řádně užívat, nebo které takové užívání ztěžují, má nájemce právo, aby mu byla poskytnuta jiná věc sloužící témuž účelu. Kromě toho má právo na slevu z nájemného za dobu, po kterou věc nemohl pro její vadu řádně užívat. Právo na slevu z nájemného musí být uplatněno u pronajímatele nejpozději do konce doby, na kterou byl nájem sjednán.

Článek V.  – Skončení nájmu

 • Nájemní vztah lze ukončit následovně: 
  a. uplynutím lhůty, na kterou byl tento nájemní vztah sjednán. 
  b. písemnou dohodou obou stran.
  c. písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany ve výpovědní lhůtě 3 dnů, která se počítá od následujícího dne po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně, 
  d. okamžitým odstoupením pronajímatele od smlouvy, v případě porušení některé smluvní povinnosti ze strany nájemce 
 •  Po skončení nájmu je nájemce povinen vrátit pronajatou věc pronajímateli do jeho provozovny ve stavu, v jakém ji převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
 • Vrátí-li nájemce věc po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen platit nájemné až do vrácení věci. Je-li nájemce s vrácením věci v prodlení, je povinen zaplatit též poplatek z prodlení ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.
 •  Jestliže se pronajatá věc ztratila nebo byla zničena, je nájemce povinen platit nájemné a poplatek z prodlení, dokud ztrátu nebo zničení věci pronajímateli neuhradí.
  Článek VI.  – Závěrečná ustanovení
 •  Veškeré změny a dodatky k nájemní smlouvě je nutno učinit v písemné formě.
 • Práva a povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy o pronájmu zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Dostanou-li se některá ustanovení nájemní smlouvy do rozporu s obecně závaznými právními předpisy dispozitivního charakteru, mají ustanovení této smlouvy přednost.
 • Smlouva o pronájmu zboží se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
  Vratná kauce
  • Při půjčení se skládá vratná záloha (zástava) v příslušné výši (viz. ceník). Záloha je vratná při vrácení nářadí.